A) TERMES I CONDICIONS

 1. DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’exigència establerta en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web  vendavalstudio.com, així com les xarxes socials i el lloc web associats, d’aquí en endavant el “lloc web” pertanyen a Marta Cos Roig, d’aquí en endavant “Marta”, número de N.I.F. 41552470A, amb domicili a aquests efectes a Figueres, i correu electrònic de contacte info@vendavalstudio.com.

2. USUARIS

S’entendrà per usuari a tota persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, amb el simple accés i/o ús d’aquest lloc web, acceptant des de l’accés i/o ús, els termes i condicions aquí escrits.

En cas de que l’usuari desitgi contractar alguns dels serveis de Marta, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran d’obligat compliment.

3. ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digial que es trobi al lloc web, d’aquí en endavant “els continguts”, pertanyen a Marta i està protegit per les lleis de drets d’autor a nivell nacional i internacional.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, no podent utilitzar-los per:

  1.  Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bones costums, bona fe i a l’ordre públic;
  2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  3. Provocar danys en la persona física, intel·lectual o moral de Marta, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats;
  5. Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular els seus missatges.

Marta es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la juventut o la infància, l’ordre i la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Marta no serà responsable de les opinions fetes pels usuaris en qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Marta en tot moment vetllarà per què l’ús que es dóna a aquest lloc web, als continguts, i al tractament de les dades personals de l’usuari, es realitzin de la forma més correcta. Per això, l’usuari sempre podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en compliment de les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, éssent possible que l’usuari es pugui comunicar amb Marta pel correu electrònic info@vendavalstudio.com. Per poder verificar l’exactitut de les dades, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, o en els serveis en els quals sigui necessari el correu electrònic de conctacte de l’usuari, es farà saber de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable i la forma d’exercir els seus drets, mencionats a més a més en el paràgraf anterior d’aquests termes i condicions. En cap moment Marta compartirà amb tercers el fitxers que posseeix, el qual està degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, acatant allò que es disposa en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, Marta es compromet a sol·licitar el consentiment de l’usuari al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en tot moment.

5. PROPIEDAT INTEL·LECTUAL

Marta és la titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels continguts de la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials utilitzats, programes necessaris pel seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb o sense fins comercials sense l’autorització de Marta.

L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat de Marta, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament pel seu ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers. En tot cas, sempre s’haurà de fer menció  a l’autoria de Marta i al lloc web quan es decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, total o parcialment, qualsevol dels continguts.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Marta ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries en el lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programas maliciosos o lesius en els continguts o a les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d’aquestes mesures falla com a conseqüència de l’ús indegut i/o abusiu per part d’un tercer.

L’usuari haurà d’abstenir-se en tot moment de suprimir, alterar, el·ludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

7. MODIFICACIONS

Marta es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es presten a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareixen presentats o local·litzats, així com el disseny i l’estructura del mateix.

8. ENLLAÇOS

Marta no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir al lloc web, raó per la qual no es fa responsable dels mateixos, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitut, veracitat o validesa de qualsevol material o informació continguda, i aquests enllaços externs no seran entesos com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estan associats.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Marta es reservar el dret de denegar o retirar l’accés al lloc web i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions.

 

B) POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

1. MODALITAT DE SERVEIS

Marta ofereix els serveis que es visualitzen al seu lloc web, els quals es refereixen a interiorisme i disseny gràfic. Tot aquell interessat podrà sol·licitar qualsevol informació a través del correu electrònic info@vendavalstudio.com.

S’entendrà per “client”, als efectes d’aquestes polítiques de contractació, a la persona que contracti o desitgi contractar un servei per part de Marta.

2. SOLICITUT DEL SERVEI

Quan el client desitgi sol·licitar un servei, haurà d’escriure al correu electrònic info@vendavalstudio.com, informant el que desitja, se li respondrà segons la disponibilitat de Marta, qui enviarà una resposta sol·licitant la informació necessària d’acord a les necessitats del cas, per poder realitzar un pressupost.

Marta es reservarà el dret d’acceptar o refusar la contractació de serveis, sense haver de justificar la causa, i serà degudament notificat per correu electrònic.

3. PRESSUPOST

S’enviarà un pressupost al client indicant: els detalls del servei, el preu del mateix, la validesa i temps d’entrega estimat, el qual dependrà de la disponibilitat de Marta i podrà variar d’un servei i/o client a un altre. Per iniciar l’execució del servei el pressupost haurà de ser acceptat de forma clara i directa pel client. Una vegada acabat el temps de validesa del pressupost, Marta realitzarà un pressupost nou.

4. PREUS

Els preus s’establiran de manera individual en cada cas mitjançant un pressupost, i qualsevol alteració del pressupost inicial o descompte, serà motiu per l’elaboració d’un nou pressupost, complint amb les exigències mencionades en l’apartat pressupost de la present política de contractació de serveis. Si existeix algun descompte s’aplicarà només en el moment de contractació. Si la promoció o descompte especial es produeix després d’haver enviat el pressupost, i el servei ja s’ha iniciat, el client no podrà reclamar-lo per la contractació en curs.

5. PAGAMENTS

Els detalls sobre els pagaments seran indicats per cada cas en el pressupost que s’enviarà, on s’indicarà, en cas de ser necessari, l’abonament a realitzar i els moments de pagament posteriors. Tots els pagaments es realitzaran per transferència bancària, Marta indicarà el número de compte bancari en el pressupost. Tots els pagaments s’hauran de realitzar en Euros. Si el compte de l’usuari està configurat en una altra moneda, haurà d’indicar que el pagament haurà de sortir en Euros i qualsevol comissió generada, haurà de ser assumida per l’usuari.

6. CANCEL·LACIONS

En cas de cancel·lació del servei per part del client, aquest haurà de fer el pagafament del 30% (trenta per cent) del total del preu pactat, a objecte d’indemnització.

7. RESPONSABILITAT SOBRE ELS SERVEIS CONTRACTATS

En tot moment Marta obrarà de bona fe i sota les instruccions del client, per la qual cosa si el logo, il·lustració, imatge o disseny, o qualsevol altre element sol·licitat, infringeix drets intel·lectuals o de propietat industrial de tercers, la responsabilitat legal serà exclusivament del client.

8. IMPOSTOS

Un cop efectuat el pagament, es procedirà a l’enviament de la factura corresponent, en la qual s’inclouran detalladament els impostos que siguin aplicables.

 

C) MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURACIÓ

Marta podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposats, sense previ avís i seran vigents mentres es trobin degudament publicats.

 

D) ACCIONS LEGALS

Marta pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que realitzi un ús indegut del contingut exposat en el lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori espanyol i en cas d’algun conflicte, les parts es sometran a la jurisdicció de Figueres, Espanya, per ser el domicili de la titular del lloc web.